تهمورس پورناظری و کاوه گرایلی در نشست خبری

تهمورس پورناظری و کاوه گرایلی«تهمورس پورناظری» به عنوان رییس فستیوال در سخنانی گفت: خوشحالم بزرگانی که نه نیاز به کنسرت دارند نه به فسیتوال و هر کدام در منظومۀ خودشان خورشیدی هستند به این فستیوال آمدند و این امید بزرگی برای ماست تا این راه ادامه پیدا کند. من، سهراب پورناظری و گروهی که این فستیوال را برگزار می‌کنند، هدفی جز استمرار آن نداریم.
«کاوه گرایلی»٬سخنگو و مشاور هنری فستیوال نیز در آغاز برنامه گفت:
«رویکرد ما در این فستیوال، حضور پر قدرت بخش خصوصی و معرفی بناهای تاریخی بوده است.»