از بیست یکم تا بیست و نهم مرداد در کاخ نیاوران کامکارها کیخسرو پورناظری و شمس داماهی/کامنت شهرداد روحانی پالت لوریس چکناوریان و ارکستر زهی سهراب پورناظری و آنتونیوری